Integritetspolicy

På Oticon A/S respekterar vi och skyddar våra användares privatliv och vi anstränger oss för att vara så transparenta som möjligt angående vår användning av dina personuppgifter.

Sekretessmeddelande för Oticon A/S      Sekretessmeddelande för Oticon Apps     Sekretessmeddelande för Oticon RemoteCare Administration Portal 

Sekretessmeddelande för Oticon AB

 

Hos Oticon AB respekterar och skyddar vi våra användares sekretess och är inriktade på att vara så transparenta som möjligt avseende användning av dina personuppgifter.

Det här sekretessmeddelandet förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. I det här sekretessmeddelandet betyder ”vi”, ”oss” och ”vår” Oticon AB.

Vi kan ändra innehållet i detta sekretessmeddelande, så läs igenom det när du använder våra tjänster för att säkerställa att du har läst den senaste versionen.

 

Denna webbplatsen ägs och drivs av Oticon och Oticon är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via webbplatsen och på andra sätt.

Om du har några frågor om detta sekretessmeddelande, eller om du vill utöva dina rättigheter, kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

Oticon AB
BOX 1262
125 25 Sundbyberg
Sverige

Tel: +46 (0) 8 545 227 50

E-post: mail@oticon.se

 

Vi samlar in dina personuppgifter:

 • När du ställer frågor eller bokar ett besök via vårt webbformulär, genomför hörselprov online, köper produkter i vår webshop, registrerar dig för ett konto på vår hemsida, beställer marknadsföringsmaterial eller börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 • När du besöker vår webbplats och cookies placeras på datorn. Se vår cookie-policy  för ytterligare information.

 • När du e-postar, ringer eller skriver till oss eller tillhandahåller information på annat sätt, inklusive genom att interagera med oss via sociala medier som Facebook och Twitter.

 • Om en släkting eller vän ger oss information om dig i samband med samtal om personens hörsel, eller där en person har uttryckt att han eller hon vill att du följer med till ett besök för hörselprov, anpassning av hörapparat eller service.

 

Vi behandlar följande typer av personuppgifter:

 • Ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress, och om du köper något av oss, kredit- eller bankkortsuppgifter;

 • Information om din användning av våra call centers och besök i våra butiker.

 • Information som du tillhandahåller vid kommunikation med oss, via e-post, brev, telefon, personligen, eller via vår webbplats, t.ex. kommentarer eller frågor om de produkter och tjänster du tillhandahåller.

 • Om du bokar tid för ett hörseltest hos oss, ger oss information om din hörsel eller köper någon av våra hörapparater, kan du ge oss känslig information om din hälsa. Det här kan t.ex. inkludera om du för närvarande använder en hörapparat och i så fall vilken modell, information om din hörselnedsättning, och i vissa fall din familjehistorik. Vi samlar endast in och använder känslig information om din hälsa med ditt uttryckliga medgivande.

 

Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att de personuppgifter om dig som vi behandlar är korrekta. Vi kommer också att uppdatera dina personuppgifter kontinuerligt. Eftersom våra tjänster är beroende av att dina personuppgifter stämmer och är uppdaterade ber vi dig att informera oss vid eventuella ändringar av uppgifterna. Du kan använda kontaktinformationen ovan för att meddela oss om eventuella ändringar.

 

Vi använder dina personuppgifter i följande syfte:

 • För att behandla och svara på begäranden, frågor och klagomål från dig i enlighet med vår legitima intresse att tillhandahålla en effektiv service till våra kunder.

 • Att tillhandahålla tjänster och produkter som begärs och/eller köps av dig, och för att kommunicera med dig om sådana tjänster och/eller produkter. Vi gör det här efter behov för att uppfylla ett kontrakt med dig i enlighet med vårt legitima intresse att driva en verksamhet som erbjuder produkter och tjänster för hörselvård.

 • För att uppdatera våra register och i granskningssyfte, i enlighet med vårt legitima intresse att göra så och/eller när så krävs enligt lagstiftningen.

 • För att förhindra eller upptäcka bedrägerier och att upprätta, utöva och försvara rättsliga krav, i enlighet med vårt legitima intresse att göra så.

 • Där så krävs juridiskt eller där det ligger i vårt legitima intresse att göra så, att efterleva krav från polismyndigheter och reglerande myndigheter.

 • Att analysera trender och profiler i vårt legitima intresse att förbättra, modifiera, personanpassa och förbättra våra tjänster och kommunikation för våra kunder.

 • Att utföra kundundersökningar i vårt legitima intresse att förbättra, modifiera, personanpassa och förbättra våra tjänster och kommunikation för våra kunder.

 • För att kunna rekommendera produkter och tjänster som vi tror att du är intresserad av. Vi gör det här i enlighet med vårt legitima intresse av att rikta direkt marknadsföring till våra kunder och, i de fall vi använder dina hälsouppgifter eller elektroniska metoder som e-post, endast med ditt uttryckliga medgivande.

 

Vi kommer inte att hyra ut, sälja eller på annat sätt dela eller avslöja dina personuppgifter, förutom så som beskrivs häri eller på annat sätt anges då uppgifterna samlades in.

Vi kan dela dina personuppgifter med dotterbolag inom William Demant Group för att kunna leverera, förbättra och utveckla våra produkter och tjänster. Se organisationsschemat i vår senaste årsrapport för att se vilka företag som ingår i William Demant Group. Du hittar vår senaste årsrapport på www.demant.com.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänstleverantörer för uppgifter som att:

 • hjälpa oss med administration eller felsökning av vår webbplats;

 • hjälpa oss med leverans eller utformning av våra produkter eller med vår företagsadministration;

 • hjälpa oss med våra marknadsföringskampanjer; eller

 • driva våra call centers; eller

 • tillhandahålla elektroniska eller fysiska lagringstjänster eller -system.

 

Vi kommer bara att dela dina uppgifter i dessa fall om så krävs för att våra tjänstleverantörer ska kunna utföra tjänsten åt oss. Dessa tjänstleverantörer är inte auktoriserade att behålla eller använda dina personuppgifter för något annat syfte, och de är alltid skyldiga att hålla dina personuppgifter säkra och konfidentiella.

Vi kan meddela dina personuppgifter till utvalda tredje parter, som polismyndigheter, reglerande myndigheter och våra professionella rådgivare om vi är skyldiga att göra så för att efterleva eventuella juridiska skyldigheter, eller om det ligger i våra legitima intressen, eller för att upprätthålla eller tillämpa reglerna och villkoren för vår webbplats eller andra relaterade kontrakt med dig eller ditt företag.

 

För att kunna leverera våra produkter och tjänster till dig kan vi dela dina personuppgifter med dotterbolag i William Demant Group utanför EU/EEA.

Om vi behandlar dina personuppgifter utanför EU/EEA kommer vi att implementera lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder på så sätt att behandlingen uppfyller kraven i relevant dataskyddslagstiftning, inklusive att säkerställa skyddet av den registrerade personens rättigheter. Överföringen av personuppgifter baseras på EU-kommissionens standardiserade kontraktsklausuler som EU-kommissionen anser tillhandahåller adekvata garantier avseende sekretesskydd, grundläggande rättigheter och friheter, såväl som för utövandet av tillhörande rättigheter.

 

Vi behåller dina personuppgifter så länge som krävs av juridiska eller verksamhetsrelaterade skäl, inklusive för att efterleva eventuella regelmässiga skyldigheter. Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs för det syfte den samlades in, behandlades eller lagrades. Vi lagrar personuppgifter som vi är skyldiga att behålla i enlighet med lagstiftningen.

Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan för mer detaljerad information om vår lagringspolicy.

 

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust eller ändring, otillåtet avslöjande och mot åtkomst till dina personuppgifter av oauktoriserade personer.

Om ett brott mot säkerheten skulle förekomma kommer vi att informera dig så fort som möjligt om det skulle kunna innebära en stor risk avseende dina rättigheter, t.ex. identitetsstöld, diskriminering, skadat rykte eller andra betydande olägenheter.

 

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi behandlar om dig, var uppgifterna hämtas ifrån och vad vi använder dem till. Du har också rätt att få veta hur länge vi behåller dina personuppgifter och vem vi delar dem med. På begäran kan vi ge dig information (och en kopia) om de personuppgifter vi har om dig. Din åtkomst kan begränsas för att skydda andra personers sekretess, yrkeshemligheter och immateriella rättigheter. Du kan även ha rätt till dataportabilitet. Om du tror att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga, har du rätt att begära ändring. Informera oss om hur vi ska korrigera uppgifterna.

I vissa fall är vi skyldiga att radera dina personuppgifter. Så kan vara fallet om du tar tillbaka ditt medgivande. Om du tror att dina personuppgifter inte längre behövs för det syfte de samlades in, har du rätt att begära att de raderas. Du kan även kontakta oss om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning eller andra juridiska skyldigheter.

Om du begär att få dina personuppgifter ändrade eller raderade undersöker vi först om villkoren uppfylls. Om så är fallet utför vi ändringen eller raderingen så fort som möjligt.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot vår användning av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan kontakta oss med användning av kontaktuppgifterna längst upp i sekretessmeddelandet om du vill registrera en invändning. Om din invändning är berättigad avslutar vi behandlingen av dina personuppgifter.

 

Meddela oss om du inte är nöjd med något gällande hur vi använder dina uppgifter. Vi svarar då på dina frågor och vidtar om så krävs åtgärder för att säkerställa att våra rutiner är i överensstämmelse med våra skyldigheter. Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi använder dina uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant nationell dataskyddsmyndighet. I Sverige heter dataskyddsmyndigheten Datainspektionen. Du kan kontakta datainspektionen på adress:

Datainspektionen
Box8114
104 20 Stockholm

+46 (0)8-657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

Vi tillhandahåller hörsellösningar för barn, men den här webbplatsen är inte avsedd eller utformad för att samla in personuppgifter om barn under 13 års ålder. Vi samlar inte avsiktligen in personuppgifter från personer som vi vet är under 13 års ålder.

 

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör andra företag och organisationer. Det här sekretessmeddelandet gäller inte för sådana webbplatser som tillhör en tredje part, och vi rekommenderar att du kontaktar innehavaren av aktuell webbplats direkt för information om deras datainsamlings- och distributionspolicy.

 

Vi kan uppdatera det här meddelandet från tid till annan genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du kommer att meddelas via e-post där så är möjligt och relevant.

Detta sekretessmeddelande uppdaterades den 17. September 2018 .

Sekretesspolicy för Oticon Appar

De sekretesspolicys som visas nedan beskriver hur och varför vi samlar in information om dig som användare. Sekretesspolicyn avser endast den information som samlas in i respektive App.

 

Ladda ner sekretesspolicy som PDF:

Oticon ON App

Oticon RemoteCare App version 3.0.1

ConnectLine App version 1.3.0

Sekretessmeddelande för Oticon RemoteCare administrationsportal

Nedanstående sekretessmeddelande beskriver hur och varför vi samlar in dina användaruppgifter. Detta sekretessmeddelande gäller endast uppgifter som samlas in på Oticon RemoteCare administrationsportal.

 

Hämta sekretessmeddelandet i pdf-format:

Oticon RemoteCare administrationsportal